Multidisciplinaire samenwerking

Slaaponderzoek

 

Op campus Sint-Vincentius zorgt een multidisciplinair team voor een snelle en kwaliteitsvolle diagnosestelling en behandeling van mensen met slaapstoornissen. Enkel via een multidisciplinaire samenwerking kan immers het hele spectrum van de slaappathologie worden onderzocht.

Het team van het slaaplabo bestaat uit:

 • Dr. Liesbeth Vervliet, pneumoloog
 • Dr. Els Coen, NKO-arts,
 • Dr. Annick Verstappen, neuroloog
 • Dr. Andy De Witte, psychiater
 • Dr. Nathalie Loomans, MKA-arts

Patiënten die een slaaponderzoek ondergaan, slapen onder de voortdurende bewaking van de laborante. Meer dan 16 signalen worden permanent geregistreerd. Als de artsen neuropathologie vermoeden, kunnen ze het aantal EEG-signalen nog sterk uitbreiden om een maximaal zicht te krijgen op de nachtelijke hersenactiviteit. Dr.  Coen voert de slaapendoscopie (somnoscopie) uit en coördineert het hele traject binnen de dienst NKO.  Hou er rekening mee dat de uitvoering van al deze onderzoeken enige tijd vergt vooraleer u uw definitieve diagnose heeft.  Naar gelang de resultaten van het onderzoek wordt de patiënt in overleg doorverwezen voor een behandeling naar de betrokken specialist.

Muco referentiecentrum

Neus-, keel-, oorartsen spelen een rol bij de behandeling van luchtweginfecties die bij mucoviscidose patiënten vaak voorkomen. Als gevolg van de toegenomen levensverwachting van patiënten met mucoviscidose is er meer aandacht voor verbetering van de levenskwaliteit. Daarom is de behandeling van NKO aandoeningen een belangrijk onderdeel geworden van de totale zorg. Dit gebeurt in samenwerking met het Mucocentrum Antwerpen op campus Sint Vincentius via multidisciplinaire besprekingen.  Het Mucocentrum Antwerpen is een van de zeven door het RIZIV erkende centra in België.

Hoofd- en halstumoren

Onze dienst werkt multidisciplinair samen met het Oncologisch Centrum GZA en het Iridium kankernetwerk.   Voor onze dienst maken Prof. Dr. Frank Declau en Dr. Nora Van Ardenne beide deel uit van de werkgroep voor hoofd- en halstumoren. Naast NKO-artsen bestaat deze werkgroep tevens uit MKA-artsen, radiotherapeuten, radiologen, anatomo-pathologen en medische oncologen. Deze werkgroep komt op regelmatige basis samen om voor nieuw aangemelde patiënten de beste behandeling te waarborgen.

Samenstelling van de MOC hoofd- en halstumoren :

Endocrinologische tumoren

 • Onze dienst werkt multidisciplinair samen met de endocrinologen voor de behandeling van schildklier- en bijschildkliertumoren.

Tinnitusteam

 • Heeft u last van oorsuizen (tinnitus) of overgevoeligheid (hyperacusie)? Dan zal de neus-keel-oorarts eerst een uitgebreide tinnitus analyse verrichten.  Zo nodig verwijst hij u voor tinnitustherapie. Tijdens een kennismakingsgesprek leggen wij onze multidisciplinaire aanpak uit en informeren we u over o.a. de kostprijs. Tinnitustherapie start altijd met psycho-educatie (TRT counseling) en wordt gecombineerd met een aantal andere behandelingen, afhankelijk van de (belangrijkste) factoren die bij de individuele patiënt een rol spelen: EMDR (eye movement desensitisation and reprocesing), Seiyo, cognitieve gedragstherapie, geluidsverrijking, relaxatietechnieken, … Het doel is het reduceren van de probleemgeluiden zodat de impact op het leven afneemt. Tijdens de therapie wordt u begeleid door een psycholoog en een audioloog, beiden opgeleid tot tinnitustherapeut. De sessies zijn steeds individueel en bieden voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen.

Referentiecentrum neonatale gehoorsscreening

 • In Vlaanderen wordt er een universele gehoorscreening afgenomen ongeveer 1 maand na de geboorte.  Pasgeborenen die de ALGO-gehoortest niet feilloos doorstaan, worden verwezen naar het ALGO-referentiecentrum  voor verder onderzoek en opvolging.  ALGO slaat op het algoritme dat gebruikt wordt om te bepalen of de baby al dan niet goed hoort. In feite moeten we nu spreken van een MAICO screening gezien het toestel waarmee getest wordt nu van de firma Maico is.  Na een eerste REFER test door de verpleegkundige van Opgroeien (Kind & Gezin) wordt de baby meestal binnen de 2 dagen hertest in aanwezigheid van de consultatiebureau-arts. Na een tweede REFER wordt telefonische contact opgenomen met de behandelende arts en wordt in overleg het kind verwezen naar een referentiecentrum. Onze dienst is officieel erkend als referentiecentrum door Opgroeien.  Met onze jarenlange ervaring proberen we de ouders zo snel mogelijk een antwoord te geven op volgende vragen:
  • uitsluitsel te geven over het gehoor;
  • in geval van gehoorverlies: bepalen van de aard en de graad ervan;
  •  na bevestiging van het gehoorverlies: bepalen van de oorzaak ervan.
 • Na aanmelding wordt u binnen de week ontvangen en kan de opvolgingsprocedure gestart worden.
 • Gezien de belangrijke impact van het gehoor op de taal- en spraakontwikkeling van het kind, is het van zeer groot belang dat een eventueel gehoorverlies tijdig wordt gedetecteerd zodat een snelle behandeling mogelijk is. Bijna steeds  kan het kind geholpen worden met professionele revalidatie en begeleiding. 

Stemkliniek

 • Dr. Nora van Ardenne organiseert samen met de logopedisten Evelyne van Renynghe en Ayla Benoy de stemkliniek in het Sint-Vincentiusziekenhuis.
 • Iedereen is welkom in de stemkliniek, vanaf de leeftijd van 6 jaar. Een afspraak kan gemaakt worden via ons secretariaat op eigen initiatief (03 2831500), of via doorverwijzing van een logopedist, of de school.Een stemprobleem kan zich uiten als heesheid, een zwakke stem of  een pijnlijk gevoel bij het spreken. Dit kan veroorzaakt worden door een afwijking ter hoogte van de stembanden of verkeerd gebruik van de stembanden. Ook kunnen beroepssprekers (onderwijzers, zangers, acteurs,..) preventief voor een onderzoek komen.Waarom dit onderzoek?  Met behulp van dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre uw klachten worden veroorzaakt of in stand gehouden door afwijkingen aan de stembanden, een verkeerde stemtechniek, verkeerd stemgebruik en/of overbelasting van de stem. Ook worden uw stemmogelijkheden bekeken.Hoe verloopt dit onderzoek?   Uw stem wordt in kaart gebracht met behulp van een speciaal computerprogramma dat de capaciteiten en de resonantie van uw stem meet (fonogram, spectrogram alsook een volledig voice report). Daarnaast worden de stemplooi trillingen in beeld gebracht worden door een videostroboscopie.  Dit onderzoek toont ons het golfpatroon van de stemplooien via een optische illusie door gebruik te maken van een flitsende lamp. Op die manier kunnen subtiele letsels aan het licht gebracht worden.Alle gegevens verkregen in het logopedisch  en klinisch onderzoek worden verzameld en in kaart gebracht. Er wordt een diagnose gesteld, alsook de ernst en het type stemstoornis worden bepaald. Nadien worden er adviezen geformuleerd.